Barka

Jednog dana, prije ili kasnije, niko ne zna tačno kada, crkve i religije će se ujediniti. U tom haosu laži će čak i izabrani biti u opasnosti da izgube svoj put. To će biti doba Antihrista. Kako i kada će Antihrist doći, niko ne može da kaže. Ne zna se ni koliko njih će biti u stanju da ga prepoznaju, jer će on doći kao dobrotvor čovječanstva. Za sada možemo sa sigurnošću reći samo jednu stvar: svi ovi pokreti prema ujedinjenju nacija i crkava, svi ovi kompromisi i svo ovo uniformisanje čovječanstva postepeno činjeno pod parnim valjkom tehnološke kulture, priprema put za dolazak Antihrista.

Ovakav razvoj čovječanstva, prema kriterijumu svijeta je divan. Ali, prema hrišćanskom kriteriujumu vodi ka uništenju. Ovo ne iznenađuje i ne plaši hrišćane. Oni znaju da je svijet sam sebe osudio. Zato Hristos nije htio da se moli za svijet. “Ne molim se za svijet.” Knez ovoga svijeta je đavo i on je “čovjekoubica od početka.”

Smrt će zateći svijet na vrhuncu njegove slave, na vrhuncu njegove samoobmane, na samitu kule vavilonske, kada će čovjek biti u zenitu svoga starog pokušaja da postane bog svojom ličnom moći, bez Boga. Kada Sin Čovječiji dođe, naći će čovjeka u punoj slavi svoje satanske opsjednutosti.

Bog ne traži od hrišćana da spasu svijet. Svaki pokušaj od strane hrišćana da promijene smjer u kome se svijet sada kreće bio bi uzaludan i smiješan. Svijet je brod koji tone i on tone zato što mu je sama struktura pokvarena. Bog ne traži od hrišćana da spasu brod, već da spasu koliko god mogu brodolomnika. Nova Nojeva barka, Hristova crkva, plovi blizu mjesta brodoloma. Svako ko hoće da se spase od vode mora da potraži utočište u njoj. Ali, da bi našao utočište, čovjek mora da se odrekne svijeta, ne toliko geografski, koliko suštinski. “Zato iziđite između njih i odvojte se, govori Gospod, i ne dohvatajte se do nečistote, i ja ću vas primiti.” (2. Korinćanima 6:17)

Aleksandar Kalomiros, “Protiv lažnog jedinstva”

Šta bi Luther rekao?

Zajednička izjava Luteranske svjetske federacije i Pontifikalnog vijeća za promovisanje hrišćanskog jedinstva na zaključku godine zajedničkog obilježavanja reformacije, 31. oktobra 2017.

31. oktobra 2017. godine, poslednji dan godine zajedničke ekumenske komemoracije reformacije, mi smo veoma zahvalni za duhovne i teološke darove dobijene kroz Reformaciju, komemoraciju koju smo zajednički dijelili sa našim ekumenskim partnerima širom svijeta. Isto tako, molili smo oproštaj za naše propuste i za načine na koje su hrišćani ranili Tijelo Gospodnje i povrijedili jedni druge tokom pet stotina godina od početka reformacije do danas.

Mi, luterani i katolici, duboko smo zahvalni za ekumensko putovanje na kome smo zajedno pedeset godina. Ovo hodočašće, podstaknuto zajedničkom molitvom, bogosluženjem i ekumenskim dijalogom, rezultiralo je uklanjanjem predrasuda, povećanjem međusobnog razumijevanja i sklapanjem odlučujućih teoloških sporazuma. S obzirom na mnoge blagoslove na putu, mi podižemo srca u hvalu Trojedinom Bogu za milost koju ​​primimo.

Danas se podsjećamo na godinu značajnih ekumenskih događaja, počev od 31. oktobra 2016.  zajedničkom luteransko-katoličkom zajedničkom molitvom u Lundu, Švedska, u prisustvu naših ekumenskih partnera. Dok su vodili tu službu, papa Francis i episkop Munib A. Younan, tadašnji predsednik Luteranske svjetske federacije, potpisali su zajedničku izjavu sa posvećenošću nastavljanja zajedničkog puta ka jedinstvu za koje se Hristos molio (Jovan 17:21) . Istog dana naša zajednička služba za one kojima je potrebna naša pomoć i solidarnost takođe je ojačana pismom o namjerama između Caritas Internationalis i Lutheran World Federation World Service.

Papa Francis i predsjednik Younan su zajedno izjavili: “Mnogi članovi naše zajednice žele da primaju evharistiju za jednim stolom, kao konkretan izraz punog jedinstva. Mi osjećamo bol onih koji dijele čitav svoj život, ali ne mogu podijeliti Božje prisustvo na evharistijskom stolu. Priznajemo zajedničku pastirsku odgovornost za duhovnu žeđ i glad naših ljudi da budemo jedno u Hristu. Tražimo da se ova rana u tijelu Hristovom izliječi. To je cilj naših ekumenskih nastojanja, koje želimo unaprijediti, tako što ćemo obnoviti našu posvećenost teološkom dijalogu.”

Među blagoslovima ove godine je i činjenica da su luterani i katolici prvi put posmatrali Reformaciju iz ekumenske perspektive. Ovo je omogućilo novi uvid u događaje iz XVI vijeka koji su doveli do našeg razdvajanja. Mi prepoznajemo da, dok se prošlost ne može promijeniti, njen uticaj na nas danas se može transformisati tako da postane stimulans rastućeg zajedništva, i znak nade da svijet prevaziđe podjelu i fragmentaciju. Opet, postalo je jasno da je ono zajedničko što imamo mnogo veće od onog što nas još uvijek dijeli.

Radujemo se što je Zajedničku deklaraciju o učenju o opravdanju, koju je svečano potpisala Luteranska svjetska federacija i Rimokatolička crkva 1999. godine, potpisao i Svjetski metodistički savjet (World Methodist Council) 2006. godine, a tokom ove jubilarne godine  Reformacije i Svjetska zajednica reformiranih crkava (World Communion of Reformed Churches). Istog dana ga je pozdravila i primila Anglikanska zajednica na svečanoj ceremoniji u opatiji Westminster. Na osnovu toga naša hrišćanska zajednica može da izgradi sve veću vezu duhovnog konsenzusa i zajedničkog svjedoka u službi Evanđelja.

Sa zadovoljstvom priznajemo mnoge događaje zajedničke molitve i bogosluženja koje su luterani i katolici držali zajedno sa svojim ekumenskim partnerima u različitim dijelovima svijeta, kao i teološke susrete i značajne publikacije koje su dale suštinu ovoj jubilarnoj godini.

Oduvijek smo se obavezali da nastavimo putovanje zajedno, vođeni Božjim Duhom, prema sve većem jedinstvu što je volja našeg Gospoda Isusa Hrista. Uz Božju pomoć namjeravamo kroz molitvu prepoznati naše razumijevanje o crkvi, evharistiji i službi, tražeći značajan konsenzus kako bi prevazišli preostale razlike između nas. Sa dubokom radošću i zahvalnošću vjerujemo “da će onaj koji je započeo dobar posao u nama dovršiti do dana Isusa Hrista” (Fil. 1: 6).

http://en.radiovaticana.va/news/2017/10/31/catholics,_lutherans_mark_500th_anniversary_of_reformation/1346149