PROMETEJ (3): Nauka kao božanstvo

Za veliki broj revolucionara u društvu i nauci, lik Prometeja bio je zvezda vodilja i personifikacija svekolikog napretka i srećne budućnosti za koju su živeli i umirali.

Dve prve i najuticajnije građanske revolucije novijeg doba, američka i francuska, dogodile su se krajem XVIII veka. Međutim, upravo XIX vek možemo da nazovemo “vekom revolucija”, kako zbog mnoštva svakovrsnih promena koje su u Sjedinjenim Državama i Francuskoj usledile za samim političkim i vojnim činom prevrata 1776. i 1789., tako i zbog svih onih revolucionarnih pokreta i preokreta koji su, poput baklji, raspaljivali jedan drugi, od države do države, od početka do kraja XIX veka i kasnije, rušeći tako stubove starog svetskog poretka kao što se ruše nanizane domine.

Nauka, napredak i novi raj

U svim revolucijama XVIII i XIX veka potrebno je, pored društveno-političkog, sagledati i njihov naučni aspekt. Što se tiče prometejstva u društveno-političkoj sferi, mnogima bi principijelnim protivnicima tzv. teorija zavere pomoglo da usvoje uravnoteženije stanovište ukoliko bi pronašli odgovor na pitanje zašto bi jedna mitska ličnost vekovima bila zvezda vodilja modernih i pragmatično orijentisanih društvenih snaga koje, međutim, žele da unište sve dotad poštovane mitove. Kada je reč o revoluciji u nauci, mitski Titan izranja kao personifikacija neverovatnog naučnog i tehničkog napretka veka u kom se rodio i formirao Nikola Tesla. I pored toga što je XX vek u naučno-tehničkom smislu proizveo daleko veća i čudesnija otkrića, naučni zanos i neverovatna vera u spasiteljsku ulogu nauke koji karakterišu XIX vek čine ga jedinstvenim u odnosu na sve ostale periode u istoriji, uključujući i renesansu, XVIII i XX vek. Zašto? Zbog toga što su se upravo u tom veku, spletom svih okolnosti, sjedinila dva jednako moćna činioca – veliki stepen društvene slobode i umnožavanje naučnog znanja – koja su omogućila ostvarenje velikih i smelih snova koje su raniji vekovi mogli samo da sanjaju. XIX vek tako je u jednakoj meri mogao i smeo ono što su raniji samo želeli. Jedno nije mogao: da na horizontu svojih namera i nada sagleda naličje tehničkog raja – čovekovu zloupotrebu nauke protiv čoveka.

Tek će se u XX veku pokazati da Prometejev šegrt – naučnik – doista zna čarobnu reč kojom može da pokrene neverovatne sile prirode kako bi mu služile, prema planu Frensisa Bejkona, ali da još nije otkrio čarobnu reč kojom može da zaustavi čaroliju kada se priroda okrene protiv njega. S Prvim svetskim ratom završava se to čudesno vreme prepuno entuzijazma u kom je još sve bilo moguće. Dva svetska rata i svi drugi posle njega, uključujući i ratove na prostoru bivše Jugoslavije, u značajnoj su meri obeleženi korištenjem naučnih otkrića za uništenje ljudi i prirode (bojni otrovi, ciklon B, eksperimenti na ljudima u vreme nacizma, nuklearna bomba, otrovi za defolijaciju šuma, kasetne bombe, oslabljeni uranijum, itd.). Sva ova zla koja su proizveli vrhunski naučni umovi upregnuti u jaram osvajačke gladi čoveka pokazaće da uzrok čovekove bede nije tek neznanje, već suštinska nečovečnost i nepravednost čoveka, sebičnost koja manipuliše znanjem kako bi uspešnije unesrećila druga ljudska bića. Duboko u čovekovom biću postoji zlo koje naučno znanje ne samo da ne može da ukloni, već ga često opravdava i povećava, u gordosti i slepilu za sopstvenu malenkost, usred tolikih nepoznanica Zemlje i svemira i spram tolikih drugih bića među kojima živi svoj krhki život. Nauka bez etike, fascinantno znanje nesputano moralnim organičenjima – to je istovremeno najjednostavnija definicija najinteligentnijeg uma u svemiru posle Boga, bića koje njegovi sledbenici od milja zovu Lucifer, a drugde i – Prometej. Tako je nauka u rukama planera “srećnije budućnosti” i “savršenog sveta”, koliko god da je krenula od čovekoljubivih težnji, postala nečovečna, antihumanistička, neprijatelj malog čoveka i čovečanstva. Život i zaveštanje J. R. Openhajmera, čija najnovija biografija nosi naslov Američki Prometej (2005), rečito govori o razlici između onog što se zna i onog što se sme.

Međutim, XIX vek video je tehnički raj u najlepšim bojama ljudskih snova o savršenoj slobodi i moći.

Bilo je došlo vreme da se odbace crkvene stege i ograničenja nametnuta naučnom istraživanju i da se krene u ostvarenje drevnog sna koji Frensis Bejkon u XVII veku tako jasno izrazio: da čovek da zavlada prirodom i postane njen bog.

Bezbrojna su teorijska, tehnička i umetnička svedočanstva da je u ovom veku nauka dosegla mesijanski status. S neizmernim oduševljenjem i isto tako velikom ambicijom, tvrdo se verovalo da nauka i tehnika imaju ključ za savršenu ljudsku sreću i savršeno društvo. Konačno! Sagrađeni početkom XX veka, brod “Titanik” i njegova titanska braća “Olimpik” i “Britanik” (kome su prvobitno dali ime “Gigantik”, tj. “Džinovski”), bili su ponos svog vremena, kako investitora tako i konstruktora, uzdanica slave i snage novog veka. Božanska imena ovih brodova ukazuju na simboličnu vrednost ovog tehničkog poduhvata.

Pomenimo ovom prilikom tek jedan teorijski spis koji nam pokazuje šta je XIX vek očekivao od nauke, iz pera francuskog pisca Ernesta Renana, čiji je rečiti naslov Budućnost nauke – razmišljanje iz 1848. godine (L'Avenir de la science – pensées de 1848). Kako prof. Eliz Radi (Radix) piše u svojoj studiji pod naslovom L'homme-Prométhée vainqueur au XIXe siècle (Čovek-Prometej kao pobednik XIX veka; Harmattan, Pariz, 2006),

“Za pisca Budućnosti nauke, čovečanstvo samo putem nauke može da napreduje. Ona je izvor svakog napretka. Ona čak za njega postaje religija, jedina ‘prava religija’. ‘Savršena’ religija koja je okončala prevlast pogrešne i prevaziđene doktrine, sačinjene od nerazumnih tvrdnji, praznoverja i nazadne strogosti. […] Samo naučnici mogu preispitati temelje društva i čoveku povratiti veličinu vraćajući mu razum. Naučni projekat ima tada veoma velik raspon i prevazilazi čisto naučnu sferu. Nauka se ne zadovoljava napretkom apstraktnih naučnih saznanja, već se meša u život celokupnog društva. ‘ORGANIZOVATI DRUŠTVO NA NAUČNIM OSNOVAMA, to je dakle poslednja reč savremene nauke, to je njena smela i zakonita težnja.’ [L'Avenir de la science, str. II, 106]”

Renan jasno iskazuje ambicije naučnika da celokupno društvo reformišu prema naučnim dostignućima. Društveni evolucionizam jedan je od plodova ovog pregnuća. “Nauka je ta koja dovodi do društvenog napretka, a ne obrnuto”, reći će Prospero, lik iz Renanovog dela Eau de jouvence (Izvor mladosti, 1880). Personifikacija napretka čovečanstva, otelotvorenje mesijanstva nauke biće jedan drevni mesijanski lik – Prometej. Ernest renan objašnjava:

“Bajka [sic!] o Prometeju znači samo jedno: civilizacijske tekovine predstavljene kao da su stečene na prepad, kao nedozvoljeno okradanje zavidljivog božanstva, koje je htelo da ih zadrži za sebe. Otud taj ponos i smelo izazivanje bogova svojstveno prvim izumiteljima; zato ovu temu obrađuju tolike legende i mitovi: po njoj je želja da svet bude bolji izvor sveg zla u svetu.” (ibid., II, 91; in: Elise Radix 2006:199))

frankenstajn-i-bozanstvo-nauke-3Godine 1889., prilikom Svetske izložbe u Parizu, jedna od “zvezda” je Ajfelova kula, a druga – čudesna fontana koja blješti od električne svetlosti. Električna struja biće Prometejeva baklja koja vodi ka Bejkonovom snu – ostvarenju “svega što je moguće”.

Organska veza koju je renesansna alhemija i nauka imala sa antičkim Hermesom Trismegistom izuzetno je važna za razumevanje naučne ambicije koja od renesanse naovamo ne biva ništa manje strasna i odlučna: ZNANJE JE MOĆ, bilo da smo ga oteli od Zevsa (Boga) ili dobili od Prometeja (Sotone). Jedno od istorijski najzastupljenijih i najznačajnijih iščitavanja mita o Prometeju proglašava ga pokretačem ljudske civilizacije i svekolikog napretka kroz otpor prema Božijem poretku. O prometejstvu nauke i tehnike napisano je izuzetno mnogo dela, naročito kad je reč o 19. veku i njegovom scijentizmu. Između ostalih, u korene prometejstva ponire francuski advokat i političar Žak Ribs u svojoj opsežnoj studiji L'Occident chrétien et la fin du mythe de Prométhée (Hrišćanski Zapad i kraj prometejskog mita; L'Harmattan, Pariz, 2010).

“Našu pažnju naročito zakuplja poznati mit o Prometeju koji krade vatru iz Hefestove kovačnice na ostrvu Lemnos, vatru koju je sakrio u šupljoj stabljici morača [Ferula communis – prim. TSG] i ponudio ljudima. Ovde nije reč o bilo kojoj vatri, več o vatri iz kovačnice, dakle vatri koja služi proizvodnji, vatri sa ognjišta koja pripada jednom drugom planu sakralnog. Hefest, simbol vatre i kovačkog zanata upotrebljenog u skladu sa Jupiterovom zapovešću, postaće tamničar za Prometeja, mitskog otimača svete vatre. […] Hefest označava vatru, ali ne onu koja je oteta od bogova, već onu koju su bogovi namenili za dobro čovečanstva, pod uslovom da se dosledno uklapa u olimpijski poredak. […]

Kovačnica smeštena u ritualni društveni okvir […] utelovljuje vatru u službi društvenog poretka koji su odredili bogovi, pri čemu vatra omogućuje čoveku da obrađuje metale i pokreće civilizaciju, ali samo u granicama koje je odredio društveni poredak usklađen sa poretkom kosmosa. […]

Korištenje vatre – tog elementa koji pripada i onostranom – čini kovača bratom šamana, vrača i maga, sa kojima se često izjednačuje, jer su i oni “gospodari vatre”, odakle i veza sa Dionisom, gospodarem orgijskog delirijuma. Primitivna magija i šamanizam podrazumevaju vlast nad vatrom […]” (str. 44-47)

Prometejeva baklja deo je logoa mnogih tehničkih fakulteta, biblioteka i preduzeća. Žak Ribs nas podseća da vatra u Prometejevoj ruci, za razliku od vatre iz Hefestove kovačnice, upućuje na nauku koja se ne zaustavlja ni pred kojim tabuom, nebeskim ili zemaljskim. Međutim, u mnogim književnim obradama, ali i u samoj stvarnosti, prometejski je naučnik predstavljen kao zanesenjak kome znanje postaje svrha samo po sebi, znanje radi znanja, ne radi čoveka. Znanje radi moći, radi gordosti, konačno – znanje kao znak bogolikosti. U svojoj Psihoanalizi vatre (La psychanalyse du feu; 1949:30, in: Sophie Mantrant, “Par-delà le voile de l'écriture: la trangression prométhéenne dans The Great God Pan d'Arthur Machen”, Créatures et créateurs de Prométhée, 254), Gaston Bašlar govori o “Prometejevom kompleksu”, opsesiji da se mitski otac ili predak pobedi, nadjača kroz superiornost u znanju, ne zato da bi to znanje pomoglo drugim ljudima, olakšavajući im bitisanje na zemlji, već naprosto da se kroz znanje postigne nadmoć. Upravo na ovom mestu Prometej prestaje da bude humanista, i postaje neprijatelj čovečanstva – dr. Džekil – tipičan lik suludog naučnika, čest u jednom podžanru naučne fantastike, za kog čovek nije korisnik naučnog otkrića, već pokusni kunić, sredstvo za eksperimentisanje – što nas ponovo približava Skotovom viđenju naučno superiornog Prometeja iz svemira.

Čovek kao stvoritelj: doktor Frankenštajn kako moderni Prometej

S kraja na kraj XIX veka, medicina je ostvarila zadivljujući napredak. Uspon eksperimentalne medicine kroz XIX vek, vek Kloda Bernara, Luja Pastera, Roberta Koha, nepravedno zaboravljenog Antoana Bešana (Béchamps) i drugih, dovešće do otkrića uzročnika i lekova za mnoge dotad neizlečive bolesti. Usred ratova koji ne prestaju, u Evropi i kolonijama, usred epidemija koje ih prate, u lekare se s pravom polažu velike nade. Prema nekim značajnim misliocima poput Gastona Bašlara, lekari u novije doba preuzeće postepeno ulogu vračeva, šamana i sveštenika: od njih se očekuje da, poput novih bogova, ovladaju tajnama ljudskog života i zdravlja. Prometejstvo medicine tema je slavnog romana koji je 1818. napisala upravo Šelijeva druga supruga Meri: to je čuveni Frankenštajn, čiji rečiti i retko pominjani podnaslov glasi – Moderni Prometej.

frankenstajn-i-bozanstvo-nauke-4U romanu koji sjedinjuje osobine dvaju žanrova, horora (ili tzv. gotskog romana) i naučne fantastike, Meri Šeli predstavlja lekara Viktora Frankenštajna kao savremenog Prometeja: on sanja da ostvari vekovni san medicine i magije – da prodre u tajnu života i od mrtvog načini živo. U istorijskom trenutku kada se seciranje leševa više ne odvija krišom i po cenu života lekara, Frankenštajn sastavlja delove leševa i od njih stvara telo čoveka, kog uspeva da oživi:

“U početku sam se dvoumio da li da pokušam da stvorim biće slično sebi, ili neko biće prostijeg sastava, ali je moja mašta bila isuviše zaneta prvim uspehom da bi mi dozvolila da posumnjam u svoju sposobnost da oživim tako složeno i divno biće kao što je čovek. (…) Život i smrt izgledali su mi kao idealne granice koje ću prvi prevazići, i uneti snop svetlosti u naš mračni svet. Nov rod će me blagosiljati kao svog tvorca i svoj izvor; mnoga srećna i divna stvorenja dugovaće svoj postanak meni.” (Frankenštajn, Prosveta, Beograd, 2004, prev. Slavka Stevović, 40, 41; istakla T.S.G.)

Prvi put u istoriji čovečanstva i nauke, doktor Frankenštajn uspeva dakle da smrt preokrene u život! Drugim rečima, evo gde jedan čovek – naučnik – pobeđuje smrt, a nije bog! Doktor Frankenštajn želi da usreći ljude, ponesen istinskim čovekoljubljem lekara humaniste. Kakvog li sna i kakve li veličanstvene perspektive pred ovim čovekom! Sna koji, izvan fikcije, još nije ostvaren, ali kome se već dugo zdušno teži u najmoćnijim laboratorijama sveta. Kao što je Prometej postao simbol borbe za uzdizanje čoveka na viši nivo postojanja, borbe za čovekovo oboženje, tako je i Frankenštajnovo ime postalo sinonim za raznovrsna bića koja su delo čovekovih ruku i kojima želi da ispuni svoj svemir: androida, kiborga, replikanata, klonova, robota… Pored bogatstva primera u naučno-fantastičnim filmovima, o čemu će biti reči u četvrtom delu ove serije, ovom prilikom, primera radi, upućujemo čitaoca na “Puminu” reklamu za sportsku obuću poznatu po sloganu “Until then…” (“Do tada..”), u kojoj fudbal igraju ljudi sa robotizovanim udovima, a koja se oslanja na najnovija dostignuća u oblasti “protetike donjih ekstremiteta”. Svim tim bićima iz naučno-fantastične mašte, tvorac bi bio čovek, koji bi time, sopstvenom kreacijom, prešao iz stadijuma stvorenja u vrhunski stadijum stvoritelja. U filozofske temelje vrhunske nauke uzidan je, pre mnogo vekova, prometejski san. Međutim, u delu Meri Šeli, san dr Frankenštajna postaje košmar, noćna mora koja uništava ceo njegov svet.

Novostvoreno biće, čovek različit od svih drugih, nerođen od majke, bez oca, imena i prezimena, traži upravo od svog tvorca – dr Frankenštajna – odgovor na pitanje ko je i gde pripada. Iznad svega, ovo biće traži prihvaćenost i ljubav samog doktora, i traži sebi slične, baš kao svako od nas. Ono zahteva, između ostalog, da mu doktor načini “druga prema njemu”, ženu. U 1. Mojsijevoj 2:18 Bog, stvorivši sve životinje i Adama, vidi da “nije dobro da je čovek sam” jer se “ne nađe Adamu drug prema njemu”, te mu stvara “čovečicu” Evu, “kost od mojih kostiju, i telo od mog tela” (2:23). Originalni tekst iz Postanja preveden na srpski sa “sad evo” izražava veliku Adamovu radost i oduševljenje Evom. Međutim, dr Frankenštajn odbija zahtev svog stvorenja, kojim je zgađen (za razliku od Božijeg oduševljenja čovekom). Novi čovek, odbačen od svog tvorca, čoveka, kreće u potragu za prijateljima i porodicom, ali ga svi ljudi koje sreće odbacuju, i on u svom bolu i gorčini počine da se sveti ljudima, a Frankenštajnu pre svih. Nikom od nas ljudi, rođenih od oca i majke, i okruženih sebi sličnima, nije moguće da razume samoću od koje u celom ostatku romana pati ovo stvorenje, samoću svemirskih razmera. Odbačeno od svih, ono živi, ali bez svrhe i cilja koji samo ne može da odredi, a koji mu niko nije zadao prilikom stvaranja. Ovo čovekovo stvaranje živog iz mrtvog pokazuje se eksperimentom na slavu tvorcu, ali nesreću stvorenju. Frankenštajnov “novi čovek”, sačinjen od delova leševa, na kraju počinje da mrzi i ubija sve ljude bliske Frankenštajnu.

Čovek dr Frankenštajna, po mišljenju više autora, preteča je svih savremenih robota, kiborga i androida, ljudskih tvorevina. Neko je već primetio da reč “robot”, koju je 1920. stvorio češki pisac Karel Čapek, zapravo označava čovekoliku mašinu – mehaničkog Frankenštajna – dakle, biće koje čovek stvara “po svom obličju”. Upravo je naučna fantastika žanr koji je robote uveo u popularnu kulturu (npr. R2D2 iz Ratova zvezda i sl.), istovremeno potencirajući proizvodnju istih u stvarnosti.

Dr Frankenštajn izvesno je čarobnjakov šegrt kome se, kao i izumiteljima atomske bombe, velika moć otela iz ruku i okrenula se protiv njega. Zapanjuje nas činjenica da sumorna vizija Meri Šeli, nastala u vreme uspona nauke, u tako značajnoj meri anticipira mračnu stranu naučnog prometejstva. Neki su kritičari zbog ovog pesimizma čak “optužili” Meri Šeli, suprugu jednog “antihrista” kakav je bio Persi Šeli, ženu neverovatno slobodnih seksualnih nazora, za “prikrivenu religioznost”! Destruktivno, demonsko prometejstvo naročito postaje čest motiv i osnovna tema knjiga i filmova u apokaliptičkom podžanru naučne fantastike. Ambivalentnost naučne slobode i znatiželje postaje istinski hibris, koji nikada ne ostaje bez posledica. S druge strane, svi naučni optimisti i zastupnici ideologije progresizma smatraju skepsu Mari Šeli i mnogih drugih pisaca izrazom slabosti, nedostatka vere i strpljenja da se “bolja budućnost” dočeka. Smatramo, međutim, da je veoma mudro prepoznati raskorak (Mind the gap!) između neugasivnog prometejskog sna o čoveku kao bogu svog sveta i stvarnosti ljudske prirode, koja samu sebe ograničava ne toliko intelektualno, koliko emotivno i moralno. There's the rub, reći će Hamlet, u tom je problem – problem ljudskog karaktera, ne intelekta. Fausti među nama pate što čovek nije bog ili čak mašina, a da istovremeno zaboravljaju da gotovo niko od nas za ceo svoj život ne nauči da za početak bude – dobar čovek. Zar ne bi valjalo da pre svega dostignemo punu meru rasta čoveka (čovek, zar to i dalje gordo ne zvuči?), a onda da razmišljamo o samooboženju?

Vrli novi svet eugenike

frankenstajn-i-bozanstvo-nauke-2Zloupotreba nauke od strane čoveka, vanzemaljca ili mašine, a na štetu ostatka ljudskog roda, nije više samo plod mašte više ili manje vidovitih pisaca poput Oldousa Hakslija, pisca zapanjujućeg Vrlog novog sveta (1931!); ona je postala stvarnost ove planete. Počev od užasa atomskog razaranja, preko Černobila do Fukušime; od kancerogenih aditiva i soda, preko osporavanih vakcina za decu, koje su pred američkim Kongresom optužene za stravičnu eksploziju autizma među američkom decom, do zločinačke težnje Monsanta i njemu sličnih (uz pomoć kratkovidne pohlepe lokalnih skorojevića u ekonomiji i politici) da ne samo truju čovečanstvo hemikalijama poput aspartama, već i da kontrolišu (genetski izmenjeno) seme industrijskih biljaka na planetarnoj ravni, hraneći ili izgladnjujući nacije i pojedince; od kloniranja ovaca i pasa, preko matičnih ćelija, uzgajanja “rezervnih” organa, trgovine ljudima i ljudskim organima, sve do neuronauka, koje finansiraju vojska i mediji kako bi konačno na najpotpuniji i suštinski način upravljali čovekovim umom, tim početkom i krajem našeg univerzuma – nauka se, pored svih mrvica koje povremeno dobacuje masama ne bi li ih uverila da im služi – izopačila u nečovečnog monstruma koji preti celokupnom ljudskom rodu, i dovodi u pitanje njegov opstanak. Ona je danas robinja ili bar plaćenica krupnog kapitala i globalne oligarhije, koji finansiraju sve njene skupe projekte i upravljaju odborima, akademijama i društvima naučnika koja odlučuju o uspehu ili propasti naučnih karijera i renomea. Jedan od najboljih pokazatelja da ova dijagnoza nije preterivanje paranoidnog sledbenika teorije zavere jeste preskupa i zahtevna procedura kojom se dolazi do bilo kog patenta u sferi intelektualne svojine, a posebno u oblasti medicine.

Zanimljivo je nakratko primetiti da je dr Frankenštajn stvorio novog čoveka, ali da ga je smestio u okruženje starog, u prirodnu sredinu koja je, po Bibliji, stvorena u celosti zajedno sa čovekom, u nekoliko dana. Drugim rečima, biblijski projekat stvaranja čoveka povezan je sa daleko složenijim projektom stvaranja života na celoj planeti, života čiji je čovek jedan deo – krunski dragulj – ali samo deo, i to zavisni deo. Usamljenost Frankenštajnovog čoveka posledica je neuklopljenosti njegove u sredinu u kojoj je naknadno sazdan – kao stranac. Ne vidimo li isti problem u svim varijantama teorije paleokontakta ili tzv. usmerene panspermije, kojima se bavi Prometej Ridlija Skota?

Upravo Frensis Krik, koji je sa Džejmsom Votsonom dobio Nobelovu nagradu za otkriće dvostruke spirale DNK (ideju su, izgleda, pozajmili od ugledne koleginice Rozalind Frenklin), u svojoj knjizi Life Itself prihvata mogućnost usmerene panspermije, tj. teorije po kojoj je život na zemlji “posejala” neka veoma evoluirala civlizacija odnekud iz svemira. Dosledan ateista pre i posle otkrića DNK, Frensis Krik ovom teorijom priznaje da više nije moguće poricati postojanje plana i inteligentnog dizajna u celokupnoj prirodi, samo što kao ateista ne može taj dizajn pripisati Bogu, već civilizaciji koja je negde u svemiru nastala evolucionim razvojem i dostigla takav nivo da je u stanju da “izvozi” život na druge planete.

Ako je neki svemirski dr Frankenštajn – Prometej – i načinio nas ljude i “zasejao” nas na Zemlji, otkuda međutim sav ostali živi svet na zemlji? Je li i to stvorio neki superiorni Prometej? I kako objasniti savršenu uklopljenost čoveka u svet oko sebe, pod uslovom da ga u svojoj pohlepi ne uništava? Činjenica da delimo DNK sa životinjama, da smo svi sačinjeni od istog materijala – umesto da bude argument da smo svi poreklom od zajedničkog primitivnog pretka – može da bude i jednostavan dokaz da nas je sve osmislio naučno superioran predak, kao delove jedinstvenog projekta – kako bismo mi ljudi sa svim živim svetom živeli u čvrstom jedinstvu.

Frensis Bejkon nije se usudio da u Novoj Atlantidi ode tako daleko i prikaže čovekovo stvaranje novog čoveka, ali on zato poziva čovečanstvo na upravljanje evolucijom sopstvene vrste. Drugim rečima, na razvoj eugenike, discipline posvećene rađanju optimalno zdravih potomaka, najboljih predstavnika rase, nadčoveka:

“Produžavamo život. Vraćamo, donekle, mladost. Usporavamo starenje. Lečimo bolesti koje se smatraju neizlečivima. (…) Povećavamo snagu i aktivnost. (…) Menjamo građu. Menjamo čovekove crte lica. Pretvaramo jednu vrstu u drugu.”

U kontekstu teorije evolucije, eugenika, koja nadzire rađanje samo najboljih primeraka ljudske vrste, predstavlja čovekovo usmeravanje i ubrzavanje inače, po klasičnoj verziji, spontane evolucije. Darvinov učenik Ernst Hekl predložiće stoga Hitleru istrebljenje svih “oštećenih” ljudskih jedinki – tek “jedinki”, ne i ljudi – kako bi se u životu sačuvali “najbolji” primerci ljudskog roda radi dalje reprodukcije. Licemerni su oni intelektualci koji se priklanjaju uverenju da je čovek nastao slepim evolucionim razvojem bez upliva bilo kakve inteligencije, a pri tom se zgražaju nad holokaustom i svim rasnim teorijama: ukoliko, kao što i sam Ričard Dokins piše u svojim knjigama, biološki zakoni i ceo svemir nemaju ništa sa moralom i pravdom, onda je nacističko i eugeničko uplitanje čoveka u evolucioni proces ne bi li se evolucija ubrzala – savršeno logično i očekivano. Ili su gasne komore i krematorijumi najprirodniji i najlogičniji nastavak i potpora procesu “prirodnog odabiranja” i “preživljavanja najsposobnijih”, koje službena darvinistička nauka proglašava mehanizmima postanja i napretka, ili je ljudska civilizacija šizofrena, sa neugasivim konfliktom društvenog morala i hladnih i amoralnih prirodnih zakona, zakona za koje pri tom tvrdi da deluju i u društvu (jači pobeđuju slabije). Hrišćansko sažaljenje i podnošenje u ovom je kontekstu potpuni nenaučni i protivprirodni uljez.

frankenstajn-i-bozanstvo-nauke-5Istorija eugenike, koju je nacistička Nemačka ugradila u svoj društveni i politički projekat, nastavila se intenzivno u SAD do današnjeg dana. Setimo se Emerihovog filma 2012.: po kom načelu su odabrani ljudi koji će preživeti novi potop tako što će biti smešteni u naročite arke?

Veliki čovekov cilj da ovlada sopstvenom evolucijom, da postane besmrtan i prevaziđe svako zemaljsko ograničenje, nadahnjuje i usmerava kompletan genetski inženjering. Kontroverzni i već kultni francuski pisac Mišel Velbek zamišlja u dvama svojim nagrađivanim romanima, Elementarnim česticama (1998) i Mogućnosti ostrva (2005), rezultate uspeha jednog ovakvog projekta, koji je prirodan nastavak Bejkonovog i Frankenštajnovog sna. Glavni junak Elementarnih čestica, i sam naučnik, obelodanjuje naučnoj i široj javnosti otkriće aseksualnog razmnožavanja čoveka, ukazujući na filozofske implikacije ovog dostignuća:

“Stvaranje prvog bića, prvog predstavnika nove inteligentne vrste koju je stvorio sam čovek ‘prema svojoj slici i nalik na sebe’ [primetimo jasnu aluziju na biblijsko stvaranje! – T.S.G.] dogodio se 27. marta 2029. (…) Kao uvod u reportažu, Hubčežak je održao veoma kratak govor u kome je, sa svojom uobičajenom surovom iskrenošću, rekao da čovečanstvo mora da se oseća počastvovanim što je ‘prva animalna vrsta poznatog univerzuma koja sama organizuje uslove sopstvenog zamenjivanja’.” (“Epilog”)

“Zamenjivanje” o kom govori Velbek jeste sledeće: aseksualno razmnožavanje besmrtnih jedinki nove klonirane rase treba da zameni dosadašnje seksualno razmnožavanje izumiruće “stare vrste”, tj. slabog i nesrećnog čoveka rođenog od majke i oca, sve dok ga ne nestane. Kontrast “stare” ljudske rase, običnih ljudi rođenih od žene, i nove rase nastale naučnom manipulacijom genima, neodoljivo podseća na suprotnost Hakslijevih pripadnika “Vrlog novog sveta” odgajenih “metodom Bokanovskog” i “divljake” koji žive u “rezervatima” prema zakonima običnih ljudi iz starog sveta. Već u romanu Mogućnost ostrva Velbek je sumnjičav u pogledu srećne budućnosti kloniranog Nadčoveka: njegovi junaci, koji žive vekovima posle nas, usamljene su, otuđene i isprazne ljudske jedinke bez porodice i prijatelja, koje, po isteku roka trajanja svoje telesne mašine, bivaju zamenjene svojim klonom kome se ugrađuje kompletna memorija prethodnih klonova. Nijedna generacija klonova ne vidi smisao svog postojanja. Oni ne žive u zajednici sa bračnim drugom ili decom, ni sa rodbinom, ni sa prijateljima, nemaju roditelja ni Boga. Ne “pričešćujući” se čak ni “somom” (koja nudi “hrišćanstvo bez suza”) kao Hakslijevi junaci, oni pate od depresije i osećanja ispraznosti.

Dakle, i Bejkon, i Meri Šeli, i Velbek, kao i mnogi drugi, govore o jednom – čovekovoj težnji da preuzme vlast nad svojim postojanjem i svojim svetom, u kome više neće biti slab, bolestan i smrtan, zavisan od Boga – koga poriče – i prirode – sa kojom je odavno zaratio. U ovom nije teško prepoznati emancipaciju u odnosu na “prokletstva” iz 1. Mojsijeve 3. poglavlja, koja podrazumevaju najavu uslova u kojima će čovek živeti odbacivši Božiji poredak:

“zemlja da je prokleta s tebe; s mukom ćeš se hraniti od nje do svojega veka; Trnje i korov će ti rađati, a ti ćeš jesti zelje poljsko; Sa znojem lica svojega ješćeš hleb, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet; jer si prah, i u prah ćeš se vratiti.” (1. Mojsijeva 3:17-19)

Suviše često su vernici i nevernici tumačili ove redove kao Božiju kaznu čoveku zato što je odbacio njegov autoritet i poredak. Međutim, materijalni i duhovni svet tesno su povezani, te je degeneracija prirode odraz duhovne degeneracije čoveka koji je do tad bio njen najsavršeniji deo. Umesto o kazni, reč je o posledici. Odbacivši poredak sveta koji se zasniva na međusobnoj zavisnosti i jedinstvu sa svetom i Stvoriteljem, čovek je sada stupio u potpuno nepoznato, u svet entropije i raspadanja, gde bića više ne sarađuju u bliskoj zajednici, već postaju neprijatelji koji se ili sukobljavaju ili udaljavaju jedni od drugih. To najavljuje ovaj biblijski tekst iz Postanja.

Strastvena borba prometejski orijentisanog čoveka protiv prirodnog poretka, koji ga vezuje za druga bića i čini zavisnim od njih, jedna je od osnovnih tema najvećeg romana američke kniževnosti – Mobi Dika (1851) Hermana Melvila. Kapetan Ahav traga za belim kitom Mobi Dikom po svim morima sveta, opsednut željom da ga uništi zato što u tom kitu, koji mu je otkinuo nogu, Ahav vidi “masku” iza koje se kriju sile – priroda ili Bog – koje vladaju čovekom i čine njegovo postojanje na zemlji tako “kratkim i punim nemira” (Jov 14:1). I Ahav dakle gaji prometejsko shvatanje da su sile koje upravljaju ovim svetom čovekov neprijatelj koji bezosećajno posmatra njegovu nesreću. Stoga kapetan žudi da postane silan kao Prometej – Nadčovek koji neće zavisiti ni od ljudi ni od bogova, i kome nikakvi kitovi, mora ni munje ovog sveta, kojima se suprotstavlja celog života, neće moći da naude:

frankenstajn-i-bozanstvo-nauke-6[…] dok je Prometej [Ahav aludira na kovača koji mu sakiva metalnu kopču za drvenu nogu] na poslu, naručiću da načini celog čoveka po poželjnom uzorku. Najpre, pedeset stopa da je visok; onda, grudi široke kao tunel ispod Temze; onda, noge sa korenjem, da stoje na jednom mestu  […]Evo me gde stojim ponosan kao grčki bog, a ipak zavisim od ovog glupana [kovača, dakle “Hefesta”!!! – prim. T.S.G.] da bih dobio nogu! Prokleta neka je međuzavisnost smrtnika u kojoj nema kraja davanjima i uzimanjima.” (108. poglavlje Mobi Dika, “Ahav i drvodelja”)

Razumljiva je stoga, između ostalog, borba za kontrolu klime, rad na klimatskom oružju ili kontrola semena koje se prodaje poljoprivrednicima širom sveta, itd. Sila koja bude ovladala zakonima smene godišnjih doba, vremenskih prilika i setve i žetve mogla bi, poput božanstva, da uslovljava države i vlade, deleći sunce i kišu kome hoće, za razliku od biblijskog Boga koji ih daje “pravednima i nepravednima” (Jevanđelje po Mateju 5:45).

Kako izvrsno rezimira filozof Ginter Anders, “prometejska gordost sastoji se u tome da ništa ne duguješ nikome osim samom sebi, čak ni samog sebe”.

Tatjana Samardžija, Znakovi pored puta

Bibliografija:

 1. Oldos Haksli (1931; 2009), Vrli novi svet, Libretto, Beograd, prev. Svetlana Stamenić.
 2. Sophie Mantrant (2010), “Par-delà le voile de l'écriture: la trangression prométhéenne dans TheGreat God Pan d'Arthur Machen”, Créatures et créateurs de Prométhée, 254.
 3. Herman Melvil (1851; 1954), Mobi Dik, Rad, Beograd, prev. M.S. Nedić.
 4. Elise Radix (2006), L'homme-Prométhée vainqueur au XIXe siècle, L'Harmattan, Pariz.
 5. Ernest Renan (1890), L'Avenir de la science – pensées de 1848, http://ia600500.us.archive.org/23/items/a605826300renauoft/a605826300renauoft.pdf
 6. Jacques Ribbs (2010), L'Occident chrétien et la fin du mythe de Prométhée; L'Harmattan, Pariz.
 7. Meri Šeli (1818; 2004), Frankenštajn, Prosveta, Beograd, 2004, prev. Slavka Stevović.
 8. Mišel Velbek (1998; 2006), Elementarne čestice, Plato, Beograd, prev. Jasenka Tomašević.
 9. “PUMINA” reklama. http://www.youtube.com/watch?v=GDr2_bWBEwQ

PROMETEJ (2): Umetnost pobune

prometej-u-novijoj-evropskoj-knjizevnosti-1Ukoliko je i razumljivo da su antički pisci mitu o Prometeju i njegovoj simbolici pripisivali toliki značaj u kontekstu politeizma, iznenađuje, s druge strane, sa kakvom su se strašću i žestinom u ovaj mitski kosmički konflikt unosili pisci s kraja XVIII veka i kasnije. Ili možda i ne?

Nije li upravo krajem XVIII veka otpočeo društveni uspon neopaganizma i suton institucionalnog hrišćanstva kakvog je Evropa znala bezmalo hiljadu i po godina? Nije li mit o Prometeju parabola o čovekovoj civilizaciji na zemlji? Ili je, obrnuto, politička istorija Evrope od tada do danas zapravo svesno pretakanje mita o Prometeju – naravno, u verziji sa srećnim završetkom – u samu stvarnost Zapada i sveta?

Doduše, čitajući prometejska dela iz tog vremena u društveno-političkom kontekstu u kom su nastali, prepoznajemo da je antički Prometej doživeo metamorfozu, i da je u tome ključnu ulogu imala upravo njegova identifikacija sa Sotonom, dok je biblijski Bog (izjednačen sa ispaganisanom Crkvom koja se i dalje zvala hrišćanskom) postao Zevs, glavni negativac.

Zli Bog

Najozbiljniji i najopštiji prigovor koji su svakoj vrsti teizma od pamtiveka upućivali kritičari, od slomljenog i ogorčenog roditelja kraj odra voljenog deteta, preko nesrećnih ljubavnika i neispunjenih hedonista, do preživelih u velikim pokoljima, istoričara i filozofa, jeste pitanje Božijeg udela u zlu koje pogađa ljude bez reda i logike – bez pravde.

Jer, kao što reče veliki Avgustin iz Hipone, ako nema Boga, otkud toliko dobra; ako ima Boga, otkud toliko zla? Ako je Bog svemoguć, zašto dakle dozvoljava zlo? U tom slučaju postoji nekoliko glavnih mogućih odgovora:

• ili Bog ne može da spreči zlo, što znači da nije svemoguć i da ima drugih bogova;
• ili Bog neće da spreči zlo, jer je sam zao ili toleriše zlo sa nekom namerom, bilo da to zlo on sam čini, ili ga dozvoljava;
• Ili, kao što su zaključili oni koji su se od ovog umovanja umorili, Boga naprosto i nema.

Za koju god od ovih mogućnosti da su se odlučivali ljudi u prošlosti, sasvim je sigurno da su sve one isključivale dvosmerni odnos između Boga koji voli čoveka i čoveka koji voli Boga – čemu je Isus Hristos posvetio celo svoje biće, odnos koji on sam utelovljuje. Ipak, Biblija govori o Bogu ljubavi, i to upravo u kontekstu zla i ljudske patnje. Da li je filozofima promaklo još jedno objašnjenje, ili su ga jednostavno isključili jer nisu mogli da ga podnesu?

U prometejskom mitu, za sve naše patnje okrivljuje se Zevs, koji se poigrava sa svojom neveštom tvorevinom, dok se Prometej prikazuje kao neko ko nastoji da nas izvede iz stanja bolne zavisnosti od božanskog zlotvora. Biblijska knjiga o Jovu predstavlja problem zla i patnje iz dijametralno suprotnog ugla – ovde Prometej-Sotona čini zlo čoveku po imenu Jov kako bi ga naveo da odbaci Zevsa-Jahvea i kako bi dokazao da čovek sledi Boga samo iz koristi. Pošto je unesrećio Jova, Sotona nestaje sa scene, tako da čovek, u svojoj patnji i tuzi, upire prst samo u Boga, a ne u pravog uzročnika zla. Najčudnije je od svega, u Knjizi o Jovu, što Bog nijednom ne pokušava da krivicu svali na Sotonu. Prihvata sve optužbe i nosi se sa njima pozivajući Jova: “Imaj poverenja u mene; znam šta radim.” Naravno, mi opet pitamo Boga: zašto ne uništiš zlo odmah, i zašto si i dozvolio da se pojavi? Kako god da se okrene, prst je uperen samo u Boga. No, nije li ovo vreme zla zapravo vreme slobode, dano bićima sa svešću i slobodnom voljom, anđelima i ljudima, da izaberu između činjenja dobra i činjenja zla, i da prepoznaju njihove rezultate?

I nije li zlo koje pogađa svakog čoveka zapravo živo svedočanstvo svim ljudskim pokolenjima koja su patila na ovaj zemlji o tome šta zaista znači i koliko dobra zaista donosi to “poznanje dobra i zla” koje je Sotona obećao Čoveku i Ženi kao najsvet(l)ije božansko obeležje? Možemo li se složiti sa čuvenim oksfordskim profesorom Klajdom Luisom (C.S. Lewis) da je bol “Božiji megafon” svim ljudima – da je Prometej-Sotona lagao. Iskustvo zla nikog nije učinilo bogom, već bolnikom. I jedino je patnja način da svako oseti zlo na svojoj koži, i odbaci ga kao zlo, a ne dobro. Iako Bog ni na koji način ne učestvuje u zločinstvu sveta, On ostavlja prostor stvorenjima koja svesno čine zlo, i onima koja to zlo posmatraju ili podnose, da uvide zašto je rečeno “sa drveta poznanja dobra i zla ne jedi” (1. Mojsijeva 2:17), i zašto je valjalo poslušati. Zlo nije dobro i nije bilo potrebno, ali je to izbor, naš izbor. Da li ti, čitaoče, danas, upravo sad, slušaš zmiju ili Boga? Ili, ako, kao Ivan Karamazov, “odbacuješ Božiji svet”, pa i Boga samoga, zbog zla u svetu, zapitaj se – nisi li upravo time odbacio i samoga sebe, jer ti sigurno svakog dana činiš zlo? I šta ćeš sa sobom? “Možete li vi činiti dobro naučivši se činiti zlo?” (Jeremija 13:23)

Kako ćeš izlečiti zlo? Kako ga ukinuti? Isus Hristos ponudio je svakome dostupan i jednostavan konverter zla u dobro – kroz opraštanje i pokajanje. Tačno, nije moderno, nije popularno, čak je i neprijatno ne osvetiti se i ne mrzeti, ali je to jedini način da, za početak, uništimo koren zla u samima sebi. Naravno, sve do vremena konačnog Poslednjeg suda i uništenja zla. Bog je na krstu oprostio čoveku (Luka 23:34; Jovan 3:16), pozvao ga da živi opraštajući drugima (Matej 6:12; Matej 18:21.22.35; Priče 28:13) njihovo zlo, i kajući se za svoje sopstveno (Luka 18:10-14; Rimlj. 2:4) – to je obraćenje i to nas menja. U ovom vremenu čekanja da Bog konačno presudi između zla i dobra, živeći u uslovima zla i smrti, suština nije u poravanju računa – svako od nas je i Bogu i ponekom čoveku dužan ono što se novcima ne da izraziti – već u tome da se dužniku sačuva živa glava, obraz i karakter; do toga je Bogu stalo – do nas, do našeg dostojanstva, do našeg srca i naše budućnosti (“Ja ću platiti”, Luka 10:35). Naše je samo da se ne ponosimo zlom, i da se ne stidimo da ga priznamo i odbacimo, ne nazivajući da “dobrom”.

Lucifer kao romantični junak

Antihrišćanska prometejska književnost, međutim, proglasiće gordog Sotonu-Lucifera za svog heroja koji se nikada ne kaje, čitajući iz neobičnog ugla jedan od poslednjih velikih epova evropske književnosti – čudesni Izgubljeni raj (1667) Džona Miltona.

prometej-u-novijoj-evropskoj-knjizevnosti-4Izgubljeni raj predstavlja svojevrstan prepev Biblije, veličanstvenu epopeju o borbi dobra i zla u svemiru, između Boga i pobunjenih anđela, čije je glavno poprište i veliki ulog planeta Zemlja, ljudski rod i um svakog čoveka. Ovaj ep upečatljivo opisuje stvaranje čoveka, njegov pad i iskupljenje kroz Hrista, uključujući u sve to mnoštvo paralela sa srodnim antičkim i bliskoistočnim mitovima i temama koje je ovaj erudita odlično poznavao. Kada se teologija Izgubljenog raja uporedi sa biblijskim učenjem o grehu i spasenju čoveka, Miltonovo delo postaje svojevrsna summa theologiae biblicae svog vremena i kasnijih vekova. Miltonov cilj, izložen u uvodu epa, bio je da “opravda Božje puteve pred ljudima” i da rasvetli “sukob između Božjeg predznanja i naše slobodne volje”, što do danas ostaje najsloženija tačka hrišćanskog učenja, pored problema zla u svetu.

Međutim, bez obzira na dubinu i dalekovidost Miltonovih poruka i upozorenja savremenicima i budućim generacijama u pogledu plodova pobune stvorenja protiv Boga, kao i društvenih pobuna kakva je bila engleska revolucija u Miltonovo vreme, predromantičari i romantičari od svega će toga s iskrenim oduševljenjem doživeti i prihvatiti samo ličnost i ideje Miltonovog Lucifera-Sotone, u kome će prepoznati sopstvena prevratnička htenja. Tako će biblijski kosmički negativac dobiti atribute heroja.

Pesnik i slikar Vilijam Blejk (1757-1827), jedan od vizionara savremene ezoterične i okultne filozofije, reći će, imajući u vidu zaista zadivljujuću živopisnost i plastičnost kojom je Milton opisao Sotonin lik, a koja nas podseća na velike Homerove portrete, da je Milton “bio istinski pesnik na đavolskoj strani, a da to nije ni znao”. Neuništivu vezu između ideologije prosvetiteljstva i veličanja Lucifera ističe i britanski filozof Ajris Merdok:

“Kako nam je prepoznatljiv čovek kog tako lepo opisuje Kant u svojim osnovama etike, koji se suočava čak i sa Hristom, okreće se od njega da razmotri sudove svog sopstvenog suda i da čuje glas svog vlastitog razuma! Ovaj čovek je još uvek sa nama, slobodan, nezavisan, privlačan, moćan, razuman, odgovoran, smeo, heroj tolikih romana i knjiga filozofa moralista. Smisao postojanja ovog privlačnog, ali zavodljivog stvorenja nije teško nazreti. On je izdanak doba razuma, pun poverenja u svoju racionalnost, a ipak sve svesniji svog otuđenja od materijalnog univerzuma koji mu obelodanjuju njegova otkrića. Njegovo otuđenje nema leka. Nije velik korak od Kanta do Ničea, do egzistencijalizma i anglosakonskih etičkih doktrina koje mu umnogome liče. Štaviše, Kantov čovek već je bio doživeo svoje slavno utelovljenje čitav vek ranije u delu Džona Miltona: pravo ime mu je Lucifer.” (The Sovereignty of Good, Routledge & Kegan Paul, London, 1970: 80; citirano u: Ravi Zacharias, Can A Man Live Without God, Word Publishing, Dallas, 1995:97).

Ovakvo poimanje Lucifera oživeće vekovima napušten književni lik Prometeja i u nj uliti svu strast, ambiciju i gnev mnogih generacija, vraćajući mit o Prometeju u srce književnosti i filozofije. Njihova misao, književnost i dela jasno će pokazati da su za njih Lucifer i Prometej jedna te ista osoba.

Revolucionarni mislioci XVIII, XIX i XX veka upotrebiće mit o Prometeju da bi se kroza nj indirektno, a potom i otvoreno, obračunali sa Zevsom, odnosno biblijskim Bogom, kog optužuju da je čovekov mučitelj, izvor ljudske patnje i stradanja. Zevs-Jahve postaje meta antiklerikalne i antihrišćanske kritike i pobune u periodu kada svetovnu vlast polako osvajaju prometejske snage evropskog humanizma. Ovi će mislioci proglasiti Sotonu hrišćanskom praznovericom sa repom i kopitima, istovremeno ga u svemu slaveći kao ljudskog dobrotvora – u liku Prometeja ili Lucifera. S druge strane, oni će hrišćanstvo optužiti za ono što u Bibliji nikad nije pisalo, namerno prećutkujući, ili ne znajući, šta Biblija zaista govori o Bogu, Sotoni i ljudima. Trajan povod i ubedljive argumente za taj napad dalo im je viševekovno neljudsko privatno i javno postupanje mnogobrojnih nazovihrišćana koji su svojim zločinima stavili na Božije lice zastrašujuću masku čovekovog neprijatelja. Na taj način, umesto da hrišćani liče na Hrista, ovo nenaučeno i izmanipulisano mnoštvo, na čelu sa svojim “pastirima”, koje je često masovno pokrštavano birajući između noža i krstionice, svojim je neljudskim i neoplemenjenim ponašanjem pripisalo svoj paganski lik Hristu, ogadivši ga svima onima koji su se gnušali njihove religije – koja sa Biblijom nema gotovo ništa, jer su se Biblije odavno odrekli. Neverni “vernici” oduvek su bili najbolji propovednici ateizma, do dana današnjeg.

To doba predrevolucionarnih i revolucionarnih pokreta i promena iznedrilo je mnoge mislioce, političare i pisce čije su misli i dela nezaobilazne reference u izučavanju savremene civilizacije Zapada. Između svih njih, upravo je Johan fon Gete (Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832) savršeno ovaploćenje generacije koja je istovremeno odbacila dotadašnju religiju i Prometeja učinila svojim svecem zaštitnikom. U kontekstu razmatranja tumačenja i književne obrade mita o Prometeju u novije doba, ističemo tri Geteova dela.

Još 1774. godine Gete piše lirsku poemu “Prometej”, gde se obračunava sa biblijskim Bogom. Prometej, kreativan i buntovan duh, proziva judeo-hrišćanskog Boga, optužujući ga sa nepoverenjem i mržnjom da ne voli ljude, već ih muči i ponižava.

prometej-u-novijoj-evropskoj-knjizevnosti-2Godine 1797. nastaje “Čarobnjakov šegrt” (“Der Zauberlehrling”), balada od četrnaest strofa čiji sadržaj je Volt Dizni preuzeo i prilagodio u svom crtanom filmu Fantasia iz 1940. godine, u epizodi sa mišem Mikijem kao čarobnjakovim šegrtom. U priči, šegrt moćnog čarobnjaka odlučuje da, u odsustvu gospodara, upotrebi njegove magijske formule iz knjige čarolija kako bi sebi olakšao obavljanje kućnih poslova. Međutim, on gubi kontrolu nad silama koje je pokrenuo i tek dolazak čarobnjaka sprečava potpunu katastrofu.

Uprkos šaljivim tonovima Getea i Diznija, poema zapravo obrađuje veoma ozbiljnu temu koja ih je obojicu privlačila: magijsku moć i čovekov trud da njome ovlada. Poema podseća na česte narodne pripovetke sa sličnom porukom, poput one o čarobnom lončetu koje na zapovest kuva kašu: jedna ogladnela devojčica, kojoj je majka otišla poslom, naložila je lončetu da kuva kašu, ali nije umela da mu zapovedi da prestane da kuva tako da je kaša preplavila selo dok se majka vratila kući. Ispod površine priče nalazimo kompleksni motiv ljudske gladi za natprirodnim moćima, ali i čovekove nedoraslosti natprirodnim silama koje ga nadvladavaju. Ovu će temu Gete razraditi u jednom od svojih najpoznatijih i najčešće navođenih dela, drami na kojoj je radio nekoliko decenija – Faustu (1808). Ona obrađuje poznati književni motiv “pakta sa đavolom”: doktor Faust, mučen ljudskom ograničenošću svake vrste, udruženom sa željom za znanjem i moći, prihvata izazov Mefistofelesa – da dobije nadljudska znanja i moći u zamenu za svoju dušu, odnosno za spasenje posle smrti. Međutim, Faustu ovaj “pakt” ne donosi ni sreću ni zadovoljstvo, a istovremeno ga udaljava od ljudi. Doktor Faust smatra se istorijskom ličnošću, savremenikom i zemljakom Martina Lutera, i sličan je Paracelzusu. Prvu veliku i danas nepravedno zanemarenu dramu o Faustu, objavljenu 1604., napisao je Šekspirov savremenik Kristofer Marlou (Christopher Marlowe,1564-1593). Renesansu obeležava ne samo procvat nauke, nego i magije: Nostradamus, Paracelzus, dr Faust, Džon Di, između mnogih drugih, živeli su svi u okviru neki sto godina. U alhemiji, toj strasti Faustovoj i mnogih njegovih duhovnih predaka, magija i nauka isprepletene su nerazdvojnim rodbinskim vezama, kojih se savremena pozitivistički usmerena nauka stidi.

Ako uporedimo ova tri Geteova dela, videćemo da zapravo sva tri govore o različitim aspektima istog mita – mita o Prometeju: u jednom se pobuna protiv Boga predstavlja kao put do čovekove emancipacije i dostizanja božanskog, u drugom se magija prikazuje kao rizičan put do moći kojim treba da se koriste samo upućeni. Kakve veze, reći ćete, ima magija sa Prometejem? U tome što magija podrazumeva saradnju sa Prometejem-Sotonom zaobilazeći Zevsa-Boga. Setimo se događaja kod biblijskog drveta poznanja dobra i zla: Sotona nudi “božansku” moć ljudima tvrdeći da im je Bog uskraćuje. Kako reče francuski pop-pevač Floran Panji (Florent Pagny, “Ma liberté de penser”): “Radije bih dao dušu đavolu, s njim se može dogovoriti…”

Magija je “crna berza” natprirodnih moći na kojoj čovek od đavola po visokoj ceni nabavlja proizvode koji su kod Boga – besplatni.

Magija je “crna berza” natprirodnih moći na kojoj čovek od đavola po visokoj ceni nabavlja proizvode koji su kod Boga – besplatni.

Konačno, u Geteovom Faustu, Mefistofeles jasno nudi doktoru Faustu magijske moći, ali uz visoku cenu. Tako Gete razmatra belu, crnu i sivu (koja za Geteovu generaciju postoji) stranu Prometeja-Sotone, i cenu koju plaćaju oni koji sa njim sarađuju.

Engleski romantičarski pesnik Persi Biš Šeli (1792-1822) samim naslovom svoje lirske drame Oslobođeni Prometej iz 1820. kao da želi da dosanja Prometejev san zaustavljen na Kavkazu: Šelijev Prometej ne pokorava se Zevsu (Jupiteru), već ga pobedonosno proteruje iz svemira i sam seda na njegov presto, simbolišući pobedu ljudskog srca i inteligencije nad tiranskom religijom. Veoma mu je sličan, po sadržaju i nameri, Bajronov Prometej iz 1816. godine. U svom predgovoru Oslobođenom Prometeju, Šeli priznaje:

“Od svih zamišljenih bića, Satana jedini bar donekle liči na Prometeja, koji je, po mom mišljenju, karakter poetičniji od Satane, jer ga možemo opisati kao biće koje se odlikuje ne samo hrabrošću, veličanstvenošću i čvrstim, strpljivim protivljenjem svemogućoj sili, već i odsustvom svake ambicije, zavisti, osvete i želje za ličnim proslavljanjem, što obeležava junaka Izgubljenog raja, a što slabi interesovanje. Satanin karakter nagoni nas da njegove mane upoređujemo sa nanetom mu nepravdom, i da ono prvo opravdavamo zato što ovo drugo prelazi svaku granicu. Dotle se u dušama onih koji ovo veličanstveno delo mašte primaju s verskom pobožnošću začinje i nešto gore [to “gore” je za Šelija očigledno odvratnost prema Satani i ljubav prema Bogu – prim. T.S.G.]. Naprotiv, Prometej je, takoreći, oličenje najvišeg moralnog i intelektualnog savršenstva, i to iz najčistijih i najiskrenijih pobuda, i sa najboljim i najplemenitijim ciljevima.” (Oslobođeni Prometej, str. 8)

Šelijevo poređenje potvrđuje da je njegova generacija poistovećivala Sotonu i Prometeja, ali i da je bila svesna kako Izgubljeni raj i antički mit predstavljaju istu ličnost u vrlo različitom svetlu.

Prometej u hrišćanskim spisima

S obzirom na to da je Prometej u antičko doba stekao očigledni status heroja i mučenika za dobro čoveka, bilo bi za očekivati da rani hrišćanski pisci podvuku te paralele kako bi objasnili Hristovu misiju svojim savremenicima politeistima. Prometej okovan na Kavkazu i izložen surovoj kazni koju izvršuje orao, Zevsova ptica, neodoljivo podseća na Hrista razapetog na krstu i izdignutog nad mnoštvom koje “stajaše te gledaše” (Luka 23:35). I jednom i drugom oduzeta je sloboda, a ruke sputane. Osim sličnosti u kazni koju podnose jedan i drugi, daleko su sličniji po svom čovekoljublju. I Prometej i Hristos podnose stradanje da bi pomogli čoveku, da bi ga izdigli iznad blata od kog je sačinjen.

Iznenađuje, međutim, činjenica da su, prema našem saznanju, hrišćanski pisci ranog perioda veoma malo mesta dali Prometeju kao simbolu Hrista. Iako na 667. strani Kaselovog (Cassell) Dictionnary of Classical Mythology stoji pod “Prometej”: “Crkveni oci videli su u njegovim mukama mistički simbol Hristovog stradanja, a Tertulijan je čak napisao da je Hristos ‘istinski Prometej’ “, istina je da ono malo postojećih referenci na Prometeja ne dovode grčkog heroja u vezu sa Hristom, već sa Bogom Ocem. Arno Dekroa (Arnaud Decroix), u svom članku “Od Prometeja do Hrista”, i Endru Kridl (Criddle), u svom blogu, beleže primere iz pera Tertulijana koji u Prometeju vidi Stvoritelja. U 18. poglavlju Apologije Tertulijan piše:

“Jer je od početka poslao glasnike u svet – ljude koje je njihova neporočna pravda udostojila da poznaju Višnjega, i da Ga objave, ljude bogato nadarene Svetim Duhom da bi mogli da objave da je samo jedan Bog koji je sve načinio, koji je čoveka oblikovao od praha zemaljskoga (jer je On pravi Prometej koji je dao svetu red uredivši godišnja doba i njihovu smenu)…”

U njegovom spisu Protiv Markiona, u 1. poglavlju 1. knjige nalazimo:

“Zapravo, istinski Prometej, Bog Svemogući, osramoćen je Markionovim huljenjem, Markion je gori divljak od svih zveri iz varvarskih predela.”

Zašto je za Tertulijana Prometej sličniji Bogu nego Hristu? Na ovo pitanje nama dostupni izvori ne daju pouzdan odgovor, ali nam odsustvo paralela između Hrista i Prometeja u vremenima gde se snažno ukrštaju antička mitologija i hrišćanska misao ukazuje na to da su ranohrišćanski pisci morali uočiti prepreke za jedno takvo poređenje.

Doista, kada uporedimo biblijsko učenje o Isusu Hristu sa sintezom svih antičkih učenja o Prometeju, otkrivamo jednu fundamentalnu razliku između dva spasitelja, a ona se temelji upravo na njihovom odnosu prema Bogu Ocu, tj. Zevsu.

prometej-u-novijoj-evropskoj-knjizevnosti-5Pre svega, Hristos i Prometej imaju dijametralno suprotan odnos prema vrhovnom Bogu svog univerzuma. Za razliku od Prometeja, koji se konfrontira sa Zevsom da bi učinio čoveku dobro, Isus Hristos ne čini ništa za čoveka što Bog već nije zamislio za čovekovo dobro jer “ja i Otac jedno smo” (Jovan 10:30). Kada na krstu strada, Hristos to čini ne protiv svoje volje ili protiv Božije volje (upor. Matej 26:42), i ne za kaznu što je hteo da pomogne čoveku, već u dogovoru sa Bogom. Štaviše, u Bibliji se Hristovo savršenstvo sastoji u neodstupanju od Božije volje. Kad Prometej spasava ljude protiv Zevsa, to pokazuje da je moralno superioran u odnosu na hijerarhijski superiornog boga. To je upravo poruka zmijina u Edenu: “Nećete vi umreti; nego zna Bog …” (1. Mojsijeva 3:4,5) kojom optužuje Boga da ljudima ne dozvoljava pristup većem znanju i moći od onih kojima, zapravo, već raspolažu.

Biblijski Bog, za razliku od Zevsa, nije stvorio čoveka kao jedan u nizu neuspešnih eksperimenata koji može da se odbaci. U Prometejevom popravljanju Zevsovog “prvog” stvaranja prepoznajemo ideju da se bogovi koriste evolucijom da dovedu čoveka do savršenstva, tj. da svet upravo po Božijoj promisli napreduje od haosa ka kosmosu, od smrti ka životu, drugim rečima – “teističku evoluciju” (čiji je važan promoter bio Tejar de Šarden) koji su u međuvremenu usvojile brojne crkve, među kojima i najmoćnija među njima.

Prometej dakle popravlja Zevsov neuspeh. Naprotiv, biblijski tekst govori da je Bog odmah stvorio sve « veoma dobro », bez smrti i uništavanja, bez popravljanja, u cilju da bude besmrtno. Osim toga, biblijski Bog stvara čoveka sličnog sebi, darujući mu sposobnosti koje prevazilaze sve Prometejeve darove:

“Potom reče Bog: da načinimo čovjeka po svojemu obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih u od ptica nebeskih i od stoke i od cijele zemlje i od svijeh životinja što se miču po zemlji. i stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju Božjemu stvori ga; muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog, i reče im Bog: rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom …” (1. Mojsijeva 1:26-28).

Prvi čovek u Bibliji opisan je kao najsavršenije biće na zemlji, Božiji zamenik, biće sa slobodnom voljom i visokim sposobnostima, kome je poverena cela planeta da brine o njoj i kome je namenjeno da neprestano živi u Božijoj blizini. Jedan je mislilac negde zapisao da je Bog stvorio čoveka savršena, ali ne i dovršena. Bezgrešnost po tom mišljenju ne znači nemogućnost napredovanja i promene. Jedino ograničenje koje je čoveku dano – zabrana poznanja zla – simboliše zavisnost čoveka od Boga da bi uopšte živeo i neophodnost poverenja u njega. Kada Sotona Boga optužuje za sebičnost prema čoveku, a Evu ubeđuje kako put do statusa boga vodi kroz pobunu i neposlušnost, time on čoveka osuđuje na smrt jer nije nezavisan. Zmija dakle Evi prikazuje Boga na isti način na koji mit o Prometeju slika Zevsa: kao sebičnog manipulanta koji čoveka ne voli, a najviše drži do svoje nadmoćnosti. Poređenja radi, poslednja biblijska knjiga, Otkrivenje, govori o Božijoj nameri da, kada se okonča istorija zla, podeli svoj presto sa spasenim ljudima i poveri im učešće u konačnom sudu zlima (Danilo 7:22; 1. Korinćanima 6:2.3; Otkr. 3:21; Otkr. 5:10; Otkr. 20:4.6).

prometej-u-novijoj-evropskoj-knjizevnosti-3

Pomenutoj Zmijinoj optužbi pridružuje se kroz celokupnu istoriju ona najveća – da je Bog kriv za zlo od kog patimo. Po Bibilji, međutim, ljudska patnja u Bibliji nije proizvod ni Božije nemoći ni Božije svemoći – ona je posledica slobode koju je Bog dao ljudima da, kao i Adam i Eva, izaberu da li će slediti svog Stvoritelja ili zmiju – Prometeja. Zlo na zemlji nije Božija kazna, već proizvod razaranja sklada između Boga, čoveka i svih stvorenja, proizvod neprestane atomizacije svake zajednice i svakog sistema, smrti, entropije, od čijih posledica svi oni pate. U Hristovoj paraboli o žetvi (Matej 13:24 i dalje), anđeli pitaju Boga zašto ne uništi zlo i zle, simbolično predstavljene kukoljem u žitu, na što On odgovara da treba da čekaju do žetve (konačnog suda), kao ne bi čupajući kukolj počupali i pšenicu. Tako je Božije nepojmljivo tolerisanje zla zapravo izraz njegove milosti i strpljenja prema svim ljudima budući da svi greše: “jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi (…) A zašto vidiš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svojemu ne osećaš?” (Matej 7:2.3; 2. Petr. 3:9)

Bog Biblije, za razliku od Zevsa, nije poslao čoveka među “trnje i čkalj” a da mu pre toga nije obećao Spasitelja – o kome govori Ivo Andrić – “Sina Božijeg raspetog za grehe sveta”. Dok su još bili u Edenu, ljudima je Bog obećao ljudskog potomka koji će kroz jedinstven događaj satrti zmiju, ali i biti satrven od nje (1. Mojsijeva 3:15). Stoga potpuno isti glagolski oblik šuf (“udariti, satrti, povrediti”) označava u originalnom tekstu glagole ujedati i stajati iz Daničićevog prevoda ovog stiha. Bog Biblije nije Zevs “jer Bog beše u Hristu i svet pomiri sa sobom…” (2. Korinćanima 5:19). Tako Prometej slavi prevaru i pobunu kao put do višeg nivoa postojanja, dok drugi – “Sin Božiji razapet za grehe sveta”, poziva čoveka da povrati svoju prvobitnu sličnost sa Bogom na jedini mogući način – vraćajući se Bogu kao izgubljeni sin svojoj kući, gde mu sve biva oprošteno (Lukino jevanđelje 15).

Ovde je osnovna i nepomirljiva razlika između Prometeja i Isusa Hrista.

Tatjana Samardžija, Znakovi pored puta

Bibliografija:

 1. Francis Bacon, The New Atlantishttp://www.bartleby.com/3/2/1.html
 2. Arnaud Decroix (2010), “De Prométhée au Christ: un chemin de passage de la mythologie à la religion”, Créatures et créateurs de Prométhée, 19-29
 3. Gete (1808, 1832; 1996), Faust, Gutenbergova galaksija, Beograd, prev. Branimira Živojinovića
 4. Gete, “Čarobnjakov šegrt”, http://german.about.com/library/blgzauberl.htm
 5. Robert Grevs (1991), Grčki mitovi, Nolit, 1991
 6. C.S. Lewis, The Problem of Pain (1940); A Grief Observed (1960)
 7. Džon Milton (1667; 2002), Izgubljeni raj, Filip Višnjić, Beograd, prev. Darko Bolfan
 8. P.B. Šeli (1952), Oslobođeni Prometej, prev. Jugoslava Đorđevića, Prosveta, Beograd
 9. Ravi Zacharias (1995), Can A Man Live Without God, Word Publishing, Dallas

PROMETEJ (1): Prometej, Kecalkoatl i Lucifer

prometej-kecalkoatl-i-lucifer-1

Više od 30 godina posle Osmog putnika (Alien, 1979), režiser Ridli Skot vratio se 2012. naučno-fantastičnom žanru filmom koji nosi naslov Prometej. Pred nama je prvi u seriji tekstova koji obrađuje niz tema povezanih sa sadržajem i porukama filma.

Izvesno je da film Prometej (2012) nije postigao uspeh ni kod publike ni kod kritike, ni u svetu ni kod nas. Međutim, premda nije prikladan za zabavu i opuštanje u letnje veče, njegov sadržaj i poruke zavređuju da se nad njima duboko zamislimo.

Nomen est omen. Naslov ovog filma danas zasigurno ne govori mnogo prosečnom gledaocu, pošto priča o Titanu koji se zbog čoveka sukobio sa samim Zevsom ne spada u obavezan školski program. Međutim, upravo taj polazni spoj koji je Skotov film ostvario – i nesrazmera – starostavnog imena Prometejevog, koje ponire u mitske početke čovekove istorije, i naučno-fantastične projekcije mita u neizvesnu budućnost čoveka, taj dakle spoj naizgled nespojivog, predstavlja izazov da se damo u potragu za mitskim i simboličkim Prometejem.

Kroz ovaj napis putujemo u prošlost, i istražujemo tek neka od mnogobrojnih ovaploćenja Prometeja u filozofiji, književnosti, nauci i stvarnosti. Na kraju ćemo, upoređujući različite verske tradicije i različita tumačenja Prometejeva lika, otkriti zlatnu nit koja spaja jedan drevni mit sa našom stvarnošću, kao i sa nekim shvatanjima o budućnosti ljudskog roda. Mit o Prometeju postaje alegorija, odnosno simbolička priča o svekolikoj čovekovoj civilizaciji, legenda koja nagoveštava, kao što je naslutio Andrićev Goja, i planirani ishod čovekove odiseje u svemiru.

Prometej u mitu i književnosti

Obično smatran autentičnom tvorevinom grčke civilizacije, što osporavaju neka komparativna izučavanja, Titan Prometej predstavlja kulturnog junaka, odnosno više ili manje mitologizovanog (tj. neistorijskog ili poluistorijskog) prosvetitelja koji je udario temelje civilizaciji jednog naroda ili plemena. Kulturni heroji objedinjuju u sebi dve osnovne karakteristike – moć i znanje – i zato su često bogovi, polubogovi ili bar heroji.

Grčki mit predstavlja Prometeja kao božansko biće. On pripada Titanima, predolimpijskoj generaciji bogova. Sin je Titana Japeta, dok za majku srećemo različita imena. 12 Titana, predvođeni Hron(os)om, tj. Saturnom, svrgavaju svog oca Urana (grč. “nebo”). Za vreme svoje vladavine, koja se naziva i “Zlatnim dobom”, Hronos (“vreme”) stvara i ljude; u ovo najsrećnije vreme čovečanstva, ljudi žive složno i nisu im potrebni zakoni i pravila. Hrona će svrgnuti sopstveni sin Zevs. U toj borbi bogova (na grčkom “Titanomahija”), Prometej je jedini Titan na Zevsovoj strani, zbog čega stiče Divovu naklonost. Međutim, Prometej će se usprotiviti Zevsu i konačno postati njegov suparnik.

Ime Prometejevo suprotnost je imenu njegovog brata, Titana Epimeteja. Naime, kako piše Žaklina Dišmen, Hesiodov (Poslovi i dani, 8. vek pre Hrista) i Eshilov tekst (Okovani Prometej, 525/524-456 p.n.e.) dokazuju kako je Prometej (grč. Prometheus) “onaj koji predviđa”, “pronicljiv”, dok Epimetej (grč. Epimetheus) “kasno shvata”. Mudrost i inteligenciju Prometejevu iščitavamo tako već u njegovom imenu.

Prometej će doći u sukob sa Zevsom u nekoliko prilika (Robert Grevs, Grčki mitovi, Nolit, 1991; v. “Deukalionov potop” i “Atlas i Prometej”), od kojih izdvajamo dve najčešće obrađivane:

1. Prometej je naučio ljude da prevare Zevsa prinoseći mu za žrtvu kosti prekrivene masnoćom, da bi za sebe zadržali meso.

2. Zevs namerava da uništi ljude jer nije zadovoljan kako ih je načinio. Prometej teži da zaštiti ljude: najpre ih spasava od Zevsovog potopa, a potom na prevaru sa Olimpa ljudima donosi vatru koju im je Div bio uskratio. Po drugoj varijanti (npr. Platonov Protagora), kada je Zevs naložio Epimeteju i Prometeju da ljudima i životinjama razdele veštine i sposobnosti neophodne za život, nepromišljeni Epimetej podelio je sve darove životinjama, ne ostavivši ljudima ništa. Tada se Prometej osmelio da sa Olimpa ljudima prokrijumčari vatru i veštine. Zbog toga Zevs kažnjava Prometeja i okiva ga na litici Kavkaza da mu orao kljuje jetru, koja se sutradan obnavlja. Prema retkim “pesimističkim” verzijama, kakva je Eshilova, Zevs na kraju baca Prometeja u ponor Tartara. Većina verzija pružaju drugačiji, svima poznati hepiend: Herakle, Zevsov sin i polubog, posle mnogo vremena oslobađa Prometeja, kome Zevs dozvoljava povratak na Olimp.

Od suštinske je važnosti za dalje razlaganje motiva mita i njegovo tumačenje da primetimo kontradiktoran odnos klasičnog mita prema Prometeju. Naime, Prometej se usprotivio Zevsu, i zato je kažnjen. Mit ga optužuje za hibris, tragičnu krivicu u odnosu na bogove i poredak sveta. Međutim, u mitu i klasičnoj tragediji, hibris nije krivica grešnika, nemoralne osobe, kao u hrišćanskom poimanju prestupa prema Bogu, već prestup granica koje su postavljene nekom biću. Hibris predstavlja smelost, gordost kojom čovek ili božanstvo seže ka većoj slobodi izbora ili većoj moći, suprotstavljajući se time poretku svemira i bogovima iznad sebe.S druge strane, klasična varijanta mita o Prometeju pripisuje titanskom “krivcu” plemenite osobine, plemenit cilj, uzvišenu nameru. Prometej se zamera bogovima da bi pomogao ljudima, i to ima prelomnu ulogu u čovekovoj sadašnjosti i budućnosti. Dakle, odnos klasičnog mita prema Prometeju je ambivalentan, dvostruk: ovaj Titan istovremeno je kriv bogovima, ali zaslužan u očima ljudi.

Ako je tako, kakav zaključak, kakvu konkluziju izvlačimo iz ovih dveju premisa o Prometeju? Svakako onu koji će izvući većina tumača od renesanse ovamo: da je Prometej pozitivan i plemenit čovekoljubac, dok je krivac onaj bog koji ga kažnjava, koji ga je svojom nečovekoljubnošću naterao na čin prevare i krađe, i o čije zakone se Prometej ogrešio – pravi krivac je dakle Zevs. Prema tome, neophodno je promeniti poredak u kom plemeniti Prometej strada, a tiranin Zevs ga kažnjava. Potrebna je prometejska revolucija, prevrat na Olimpu.

Prometej se u antičkim obradama i svim kasnijim tumačenjima javlja kao hrabri čovekov dobrotvor jer se suprotstavlja bogovima da bi čoveku pomogao da se usavrši kao biće. Štaviše, Karl Marks vidi u Titanima prve proleterske mučenike koji stradaju u sukobu sa Zevsom, simbolom tiranije. Marksističko i mnoga ateistička iščitavanja mita o Prometeju prepoznaju u Zevsu utelovljenje religije uopšte, koja unazađuje čoveka. Zevs je antihumanistički negativac; njegova tiranija opravdava Prometejevu krađu, koja se, iz perspektive čoveka, proglašava junačkim delom. Prometej tako postaje božanski hajduk, Robin Hud u ratu sa tiraninom s Olimpa.

Kulturni heroji koji varaju, kradu i lažu javljaju se u iznenađujuće velikom broju mitova o stvaranju sveta. Štaviše, značajan broj plemena na svim kontinentima čuva priču o kradljivcu vatre, kog ujedno smatraju i kulturnim herojem. To su najčešće životinje: pauk (mama Pauk kod Indijanaca), kojot (severozapad SAD), gavran (pleme Thinlikeet), bogomoljka (Bušmani), itd.

prometej-kecalkoatl-i-lucifer-3Bogovi varalice

Višestruka Prometejeva obmana Zevsa u korist čoveka (prinošenje žrtava, potop i otimanje vatre i veština) predstavlja neke od mnogobrojnih paralela između Prometeja, srednjeameričkog Kecalkoatla (Kukulkana) ili Pernate zmije, i, najčešće, biblijskog Sotone, čije ime, hebrejski satan, znači doslovce “suparnik”. Svi se oni u napisima sledbenika Novog doba nazivaju “božanstvima varalicama”.

U srednjeameričkim indijanskim kulturama, Kecalkoatl (na astečkom jeziku nahuatl od quetzalli, “skupoceno pero”, i kóatl, “zmija”) poseduje status kulturnog junaka. Javlja se na spomenicima počev od prvog veka pre Hrista kao bog civilizacije i učenosti. Širom Srednje Amerike, astečkog Kecalkoatla obožavali su Maje kao Kukulkana, narod Kiče kao Gukumaca, kao i Olmeci, Mišteci i Tolteci, kod kojih je bio bog Jutarnje i Večernje zvezde. Codex Cospi (slike 9-11), upućuje na Kecalkóatla kao personifikaciju planete Venere i njene razorne moći, a tako i Codex Borgia (slika 24 do 46). Poređenja radi, u Vulgati, Jeronimovom prevodu Biblije na latinski jezik, stih u starozavetnoj Knjizi proroka Isaije 14:12 (“Kako pade s neba, zvezdo Danice, kćeri zorina?”), koji hrišćanski tumači primenjuju na Sotonu, govori o Luciferu, odnosno “zvezdi Danici”. U hebrejskom originalnom tekstu Knjige proroka Isaije 14:12 reč heilel – koju Đura Daničić prevodi sa “zvijezdo danice” – pre svega znači “sjajni”. Reč heilel prevedena je u Vulgati, najpoznatijem katoličkom prevodu Biblije na latinski, kao Lucifer – što je na latinskom ime zvezde Danice. Lucifer na latinskom doslovce znači “svetlonoša”. Poređenja motiva radi, Prometej krade vatru i često je u likovnim umetnostima predstavljen upravo kako bakljonoša. Samog Kecakloatla su srednjeamerički narodi zvali “bogom Jutarnje i Večernje zvezde”, tj. Bogom zvezde Danice! U svim trima kulturama, moralno ambivalentan bog/anđeo povezuje se s vatrom i svetlošću, koja time i sama postaje ambivalentna, dobra i zla. Ambivalentnost vatre jedan je od dominantnih motiva u Mobi Diku Hermana Melvila.

Pernata zmija Kecalkatl upućuje takođe na zmiju iz Biblije: već u 3. poglavlju Knjige postanja ili 1. knjige Mojsijeve, Sotona pristupa Evi, pramajci ljudi, u vidu zmije. Od tada, od korica do korica Biblije, zmija postaje isključivi simbol ovog Božijeg suparnika, kao i zla i smrti koje je “darovao” čoveku (v. između ostalog Otkrivenje 12:9 i 20:2).

U astečkom periodu, Kecalkóatla obožavaju kao prvog među sveštenicima, tvorca kalendara i knjige, zaštitnika zlatara i zanatlija ; drugi dodaju da je on ljudima otkrio kukuruz i uputio ih u farmakopejuSlično tome, Eshilov “okovani Prometej” hvali se da je za čoveka učinio sledeće:

 • Spasao ga od Zevsove namere da uništi ljudski rod kao neuspeo pokušaj;
 • Dao mu vatru kao osnovu zanata i privrede;
 • Dao mu razum i inteligenciju, dok je do tada bio bezuman i neuk kao životinja;
 • Naučio ga slova i brojeve;
 • Pokazao mu kako da pripitomi životinje;
 • Pokazao mu osnove rudarstva i metalurgije;
 • Naučio ga tajnama farmacije;
 • Naučio ga raznim magijskim veštinama.

Na kraju svoje tirade (Okovani Prometej, II. episodija, I. pojava), Eshilov Prometej rezimira: “veštine sve Prometej dade ljudima.” Ovu podudarnost između Kecalkoatla, Prometeja i Sotone potvrđuje viševekovno humanističko i antibiblijsko shvatanje koje Sotonu veliča kao začetnika ili bar simbol početka ljudske civilizacije kroz svojevrstan evolucioni skok. Drugim rečima, po ovom shvatanju, zmija je oslobodila čoveka od Božijeg autoriteta, i omogućila mu nekakav napredak. Kakav napredak? Čovek je po ovom ateističkom tumačenju napredovao zahvaljujući tome što je poslušao Sotonu, a odbacio Boga. Sotona – zmija – tako je dobrotvor čoveka koji ga je naučio da će mu biti bolje ako ne sluša Boga koji ga je stvorio, već slušajući zmiju, Božijeg suparnika. Primera radi, a takvih primera izuzetno je mnogo, u jednom uglu Marsovog polja u Parizu, nedaleko od Ajfelove kule, nalazi se spomenik u čast donošenja “Deklaracije o pravima čoveka i građanina” u vreme Francuske revolucije. Sa desne strane spomenika nalazi se duborez koji prikazuje Adama, Evu i zmiju kod drveta poznanja dobra i zla. Zmija je za inicijatore revolucije i čuvare njenih tekovina veliki simbol čovekovog napretka, i one u našim krajevima nekada popularne reči “progres”, iako Biblija i istorija pokazuju da je zmija čoveku donela smrt, nesreću, degradaciju, otuđenje od Boga.

Zanimljivo je uvideti da je Biblija gotovo jedina verska knjiga na svetu koja zmiji daje jasno negativno značenje, dok većina drugih religija sveta, poput egipatske (gde je bilo više zmijolikih božanstava) ili hinduizma, veliča zmiju kao moćno božanstvo. U mnogim kulturama je zmija simbol kraljevske vlasti, mudrosti i okultnog znanja. Zanimljivo je da je u Malom princu, voljenoj knjizi dece i odraslih, pisac Antoan de Sent-Egziperi, pripadnik poznatog tajnog društva, dao zmiji ulogu moćnog i mističnog bića koje zna sve tajne: na kraju ovog dela, Mali princ zahteva od zmije da ga ujede kako bi umro na zemlji, a zapravo nastavio da živi u svemiru i tako se vratio na svoju malu planetu.

prometej-kecalkoatl-i-lucifer-2Pored pomenutih, jedna druga važna paralela između Prometeja i Kecalkoatla sastoji se u tome da se obojici pripisuje stvaranje čoveka! Pausanija, grčki putopisac i geograf iz II veka naše ere pripoveda u svom Opisu Grčke (Periegesis, 1.30.2) da je u njegovo vreme čuvena Akademija pored grada Atine imala običaj da organizuje trke sa bakljama u čast boginje Atine i Prometeja – kradljivca vatre – kome su načinili i oltar pri samoj Akademiji. Takmičari su trčali noseći baklju, koja nije smela da se ugasi sve do cilja. Ne podseća li nas ovaj običaj na atletsku disciplinu štafete i olimpijsku baklju? Paralele između prometeizma i olimpizma toliko su brojne da zavređuju poseban napis, i sama ikonografija olimpizma svedoči o tome. Isti Pausanija nam kaže kako je posetio mesto Panopeja u Fokidi (Periegesis, 10.4.4.), gde se pored puta nalazi građevina za koju se ne zna tačno da li je posvećena Asklepiju ili Prometeju (povezanih preko zmije i farmacije). Iza te građevine je klanac na čijem dnu se nalaze dve velike stene sastava i boje gline, koje, tvrdi Pausanija, mirišu kao ljudska koža. Od njih, prenosi on, kažu da je Prometej načinio ljude.

Pored raznih drugih paralela između Prometeja i Kecalkoatla, koje uključuju i priču o globalnom potopu, još jednom istaknimo etički dualizam koji im je svojstven. Prometej čini dobro ljudima, ali putem prevare, kroz jasan hibris, drsku smelost spram bogova; Kecalkoatl je istovremeno dobročinitelj čovečanstva, ali je i prikazan sa trnom u ruci kojim pušta sam sebi krv, jer je on inicijator žrtvovanja ljudi.

Kukulkan/Kecalkóatl po jednoj je verziji stvorio ljude od gline, a po drugoj od zdrobljenih ljudskih kostiju nađenih u podzemlju, koje je poprskao svojom krvlju. Tako je Kecalkóatl za Asteke otac sadašnje loze čovečanstva, baš kao i Prometej za grčku civilizaciju. Stvaranje čoveka od gline, ali od strane Stvoritelja, a ne Sotone, dominantan je motiv u Bibliji: “I stvori Bog čoveka od praha zemaljskoga, i dunu mu u nos duh životni ; i posta čovek duša živa.” (1. Mojsijeva 2:7)

Za vavilonski spev Enuma Eliš, boginja Ninhursag stvorila je ljude od gline. Kultura Joruba u Afici veruje da je bog Obatala tako stvorio ljude. Kod drevnih Egipćana, ovnoliki bog Hnum stvorio je ljude od gline i vode iz Nila. U jednom kineskom mitu, boginja Nuva stvorila je ljude od blata i gline.

Specifičnost biblijskog Sotone

Pored svih pomenutih sličnosti između Prometeja, Kecalkoatla i Sotone, postoji među njima i suštinska razlika nad kojom se valja zamisliti, a koju često prećutkuju oni koji naglašavaju njihove sličnosti: Prometej i Kecalkoatl pripadaju mnogobožačkim verskim sistemima, i deo su kosmogonija koje afirmišu mnogobrojne bogove, generacije bogova i borbe među njima, kao i ambivalentnost dobra i zla u njihovom karakteru i postupcima. Etička ambivalencija Zevsa, Prometeja ili Kecalkoatla uklapa se u takvo gledište o dobro-zlim bogovima. Takvi bogovi i njihovi postupci u svom su verskom sistemu predstavljeni u najmanju ruku kao etički neutralni, ako ne i pozitivni.

Naprotiv, biblijski Sotona, Božiji suparnik, koga sledbenici Novog doba nazivaju Luciferom, ponikao je iz kosmogonije koja stvaranje sveta jasno pripisuje jednom jedinom Bogu, jer drugih bogova ionako nema. Taj je Bog Stvoritelj svega živoga i svih svetova, pa i anđela (uključujući i nekad plemenitog heruvima zaklanjača koji se kasnije pobunio i postao Sotona). Bog je čoveka stvorio potpuno savršenog i sebi sličnog (“po obličju Božijemu stvori ga, muško i žensko stvori ih”; 1. Mojsijeva 1:27), savršeno uklopljenog u zajednicu svih živih bića o kojima je trebalo da brine kao Božiji zamenik, tako da čoveku kakav je izašao iz ruke Stvoritelja nisu bile potrebne dorade i prepravke jednog pobunjenog anđela. Stoga je Sotonin uticaj na čoveka predstavljen u Bibliji jasno negativno, kao kvarenje, nazadovanje. Prema tome, nije tačno da ove tri varalice imaju isti status u pripadajućim verskim sistemima i u pripadajućim pripovestima o stvaranju sveta. Politeistički sistemi Prometeju i Kecalkoatlu daju status bogova, dok je Sotona u Bibliji samo stvorenje, pobunjeni anđeo heruvim, koga gordost i samoljublje zaslepljuju za činjenicu da je sav njegov sjaj i mudrost dar savršenog Boga.

Biblijski Sotona ubeđuje čoveka da će, ne slušajući Boga, i sam biti kao Bog, dakle nešto više od stvorenja, projektujući tako na čoveka sopstvene ambicije. Ironičnost ove laži iz 1. Mojsijeve 3:5 sastoji se u tome što je, kako čitamo dva poglavlja ranije, u 1:26, sam Bog čoveka sazdao “po svojemu obličju”, namenivši mu tako od početka da bude “kao Bog, koji će biti gospodar i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji”. To je, očigledno, mnogo više od onoga što čovek jeste i može od kada je poslušao zmiju-Sotonu, koga sam Isus Hristos naziva “ocem laži” i “krvnikom ljudskim od početka” (Jevanđelje po Jovanu 8:44). Dakle, Bog čoveku nudi da bude “kao Bog”, a Suparnik malo kasnije laže da Bog to ne želi i da je on – sotona, šejtan, pobunjeno stvorenje, ne Bog – kadar da čoveku ponudi više od Onog ko ga je stvorio.

Tatjana Samardžija, Znakovi pored puta

Bibliografija:

1. Arnaud Decroix, “De Prométhée au Christ: un chemin de passage de la mythologie à la religion”, Créatures et créateurs de Prométhée, 2010, 19-29
2. Jacqueline Duchemin, Prométhée, Paris, Les Belles Lettres, 2000.
3. Eshil, Okovani Prometej, Rad, Beograd, 1960, prev. Miloš N. Đurić
4. Robert Grevs, Grčki mitovi, Nolit, 1991.
5. Marks i Engels, O književnosti, Prosveta/Nolit/Zavod za udžbenike, Beograd, 1978, str. 85
6. http://www.empireonline.com/interviews/interview.asp?IID=1507
7. http://www.perseus.tufts.edu/hopper
8. http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_flame